Maps Marker Pro의 공동 번역 프로젝트 번역 : 체코 어

1 2 3 ... 62
필터 ↓ 정렬 ↓ 전체  번역되지 않은 (닥치는대로의)
프리 오 원래 문자열 번역 -
최대 클러스터 반경 막심 아 폴로 메르 슐 루쿠 세부 정보

최대 클러스터 반경

막심 아 폴로 메르 슐 루쿠

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / map.php : 1187
 • classes / menu / tools.php : 2325
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
지도를 복제하고 동일한 마커를 할당 Duplikovat의지도와 별 모양 세부 정보

지도를 복제하고 동일한 마커를 할당

Duplikovat의지도와 별 모양

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / maps.php : 445
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
임베디드 맵-전체 화면 모드로 표시 Vestavěná mapa-레즈 비무 셀레 오브 라 조프 키 세부 정보

임베디드 맵-전체 화면 모드로 표시

Vestavěná mapa-레즈 비무 셀레 오브 라 조프 키

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • 클래스 / 쇼트 코드 .php : 116
 • 클래스 / 쇼트 코드 .php : 118
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
Maps Marker Pro 4.0부터는 마커 맵이 더 이상 사용되지 않지만 이전 버전과의 호환성을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 동일하게 보이게하려면 추가 단축 코드 속성이 필요합니다. 프로그래밍 방식으로이 작업을 수행 할 위험이 높으므로 이러한 단축 코드를 수동으로 교체해야합니다. 마이그레이션 검사를 시작하여 사용 된 단축 코드 목록과 업데이트 방법을 확인하십시오. 게시물 및 페이지의 단축 코드 만 감지 할 수 있으므로 위젯 또는 기타 장소에서 단축 코드를 사용중인지도 확인하십시오. 이는 마커 맵의 단축 코드에만 영향을줍니다. 레이어 맵의 단축 코드는 업데이트 할 필요가 없습니다. 지도보기 Marker Pro 4.0지도에서 별 모양, 별 모양 및 별 모양의 공간이 있습니다. Nicméně, jsou potřebné další atributy shortcodu, aby vypadaly stejně. Vzhledem k vysokému riziku, 프로그램, požadujeme, abyste jste tyto shortcody nahradili ručně을 증명하는 데 도움이됩니다. Sponsťte kontrolu migrace, abyste získali seznam použitých shortcodů a způsob, jak je třeba je aktualizovat입니다. 귀하의 요구 사항을 해결하기 위해 개인 정보 보호 정책을 작성하고, 개인 정보 보호 정책을 작성하고, 개인 정보 보호 정책을 작성하십시오. Toto ovlivňuje pouze skortcody 님이 mapy značek을 (를) 방문했습니다. Shortcody지도 및 사진. 세부 정보

Maps Marker Pro 4.0부터는 마커 맵이 더 이상 사용되지 않지만 이전 버전과의 호환성을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 동일하게 보이게하려면 추가 단축 코드 속성이 필요합니다. 프로그래밍 방식으로이 작업을 수행 할 위험이 높으므로 이러한 단축 코드를 수동으로 교체해야합니다. 마이그레이션 검사를 시작하여 사용 된 단축 코드 목록과 업데이트 방법을 확인하십시오. 게시물 및 페이지의 단축 코드 만 감지 할 수 있으므로 위젯 또는 기타 장소에서 단축 코드를 사용중인지도 확인하십시오. 이는 마커 맵의 단축 코드에만 영향을줍니다. 레이어 맵의 단축 코드는 업데이트 할 필요가 없습니다.

지도보기 Marker Pro 4.0지도에서 별 모양, 별 모양 및 별 모양의 공간이 있습니다. Nicméně, jsou potřebné další atributy shortcodu, aby vypadaly stejně. Vzhledem k vysokému riziku, 프로그램, požadujeme, abyste jste tyto shortcody nahradili ručně을 증명하는 데 도움이됩니다. Sponsťte kontrolu migrace, abyste získali seznam použitých shortcodů a způsob, jak je třeba je aktualizovat입니다. 귀하의 요구 사항을 해결하기 위해 개인 정보 보호 정책을 작성하고, 개인 정보 보호 정책을 작성하고, 개인 정보 보호 정책을 작성하십시오. Toto ovlivňuje pouze skortcody 님이 mapy značek을 (를) 방문했습니다. Shortcody지도 및 사진.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 4118
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
Maps Marker Pro 4.0은 처음부터 완전히 다시 작성되었으며 새로운 데이터베이스 구조를 받았습니다. 결과적으로 기존 데이터를 마이그레이션해야합니다. 이것을 가능한 한 위험없이 만들기 위해 플러그인 폴더의 이름이 바뀌 었으며 (워드 프레스에서 다른 플러그인으로 간주 됨) 새 데이터베이스가 만들어졌습니다. 이를 통해이 버전을 비활성화하고 Maps Marker 3.1.1을 다시 활성화하여 문제가 발생하면 이전 플러그인으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. 지도 Marker Pro 4.0지도 데이터 센터 및지도 데이터 센터. V důsledku toho je třeba přenést stávající 데이터. Aby to bylo co možná nejvíc bez rizika, složka pluginu byla přejmenována (코지 znamená, že Je WordPressem považován za jiný plugin) by by vytvořena nová databáze. 전 세계적으로 다양한지도를 만들기 위해지도, 플러그인,지도,지도,지도 및지도지도 3.1.1. 세부 정보

Maps Marker Pro 4.0은 처음부터 완전히 다시 작성되었으며 새로운 데이터베이스 구조를 받았습니다. 결과적으로 기존 데이터를 마이그레이션해야합니다. 이것을 가능한 한 위험없이 만들기 위해 플러그인 폴더의 이름이 바뀌 었으며 (워드 프레스에서 다른 플러그인으로 간주 됨) 새 데이터베이스가 만들어졌습니다. 이를 통해이 버전을 비활성화하고 Maps Marker 3.1.1을 다시 활성화하여 문제가 발생하면 이전 플러그인으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다.

지도 Marker Pro 4.0지도 데이터 센터 및지도 데이터 센터. V důsledku toho je třeba přenést stávající 데이터. Aby to bylo co možná nejvíc bez rizika, složka pluginu byla přejmenována (코지 znamená, že Je WordPressem považován za jiný plugin) by by vytvořena nová databáze. 전 세계적으로 다양한지도를 만들기 위해지도, 플러그인,지도,지도,지도 및지도지도 3.1.1.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 4115
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
GeoRSS 내보내기 GeoRSS 내보내기 세부 정보

GeoRSS 내보내기

GeoRSS 내보내기

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / map.php : 503
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
GeoJSON 내보내기 GeoJSON 내보내기 세부 정보

GeoJSON 내보내기

GeoJSON 내보내기

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / map.php : 483
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
프런트 엔드 프런트 엔드 세부 정보

프런트 엔드

프런트 엔드

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1575
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
관리 지역 주 행정관 세부 정보

관리 지역

주 행정관

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1522
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
당신은 백업, 복원 및 설정을 재설정 할 수 있습니다 <a href="%1$s">도구 페이지</a>. Zálohování, obnovení a resetování nastavení můžete provést na stránce nástrojů . 세부 정보

당신은 백업, 복원 및 설정을 재설정 할 수 있습니다 <a href="%1$s">도구 페이지</a>.

Zálohování, obnovení a resetování nastavení můžete 프로방스 <a href="%1$s">스트라 체 나 스트로 예</a>.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1637
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
백업, 복원 및 재설정 Zálohování, 재설정 및 삭제 세부 정보

백업, 복원 및 재설정

Zálohování, 재설정 및 삭제

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 278
 • classes / menu / settings.php : 1635
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
ID가있는 마커를 삭제 하시겠습니까? %1$s Opravdu chcete odstranit značku s ID % 1 $ s 세부 정보

ID가있는 마커를 삭제 하시겠습니까? %1$s

Opravdu chcete odstranit značku s ID %1$s

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / l10n.php : 288
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
요청을 보내지 못했습니다 Nepodařilo se odeslat požadavek 세부 정보

요청을 보내지 못했습니다

Nepodařilo se odeslat požadavek

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / l10n.php : 261
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
내보내기가 성공적으로 완료되었습니다 수출 úspěšně dokončen 세부 정보

내보내기가 성공적으로 완료되었습니다

수출 úspěšně dokončen

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 1175
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
복원이 성공적으로 완료되었습니다 Obnovení úspěšně 도콘 체노 세부 정보

복원이 성공적으로 완료되었습니다

Obnovení úspěšně 도콘 체노

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
Tomáš Roštejnský (토마스)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 522
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
1 2 3 ... 62
범례 :
흐름
기다리는
퍼지
낡은
경고와 함께

수출 as