Maps Marker Pro의 공동 번역 프로젝트 번역 : 스웨덴어

1 2 3 ... 79
필터 ↓ 정렬 ↓ 전체 번역되지 않은 (닥치는대로의)
프리 오 원래 문자열 번역 -
선택한지도에는 활성 설정 만 적용됩니다. 설정을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 선택하십시오. 당신 로그인해야 번역을 추가합니다. 세부 정보

선택한지도에는 활성 설정 만 적용됩니다. 설정을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 선택하십시오.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
번역되지 않은
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 1246
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
잘못된 라이센스로 인해지도를 표시 할 수 없습니다. 자세한 정보는 <a href="%1$s">라이센스 페이지</a>. 당신 로그인해야 번역을 추가합니다. 세부 정보

잘못된 라이센스로 인해지도를 표시 할 수 없습니다. 자세한 정보는 <a href="%1$s">라이센스 페이지</a>.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
번역되지 않은
참조 :
 • classes / license.php : 258
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이지도에 할당 된 모든 마커에 설정 적용 (필터를 통해 추가 된 마커에는 적용되지 않음) Använd inställningar på alla markörer som är tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) 세부 정보

이지도에 할당 된 모든 마커에 설정 적용 (필터를 통해 추가 된 마커에는 적용되지 않음)

Använd inställningar på alla markörer som är tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3827
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이 마커에 설정 적용 Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna 세부 정보

이 마커에 설정 적용

Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3821
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
모든 마커에 설정 적용 Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna 세부 정보

모든 마커에 설정 적용

Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3820
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
마커 일괄 업데이트 Massuppdatera inställningarna för alla markörer 세부 정보

마커 일괄 업데이트

Massuppdatera inställningarna för alla markörer

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
미디어 랩
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3788
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택된 마커가 없습니다. 잉가 마르코 레르 발다 세부 정보

선택된 마커가 없습니다.

잉가 마르코 레르 발다

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 195
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
잘못된 요청 Ogiltig förfrågan 세부 정보

잘못된 요청

Ogiltig förfrågan

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 189
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
아이콘 관리 한테 라 이코 네르 세부 정보

아이콘 관리

한테 라 이코 네르

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1323
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
값이없는 필드 숨기기 Dölj fält som är tomma 세부 정보

값이없는 필드 숨기기

Dölj fält som är tomma

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / map.php : 2458
 • classes / menu / tools.php : 3407
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한 마커에 선택한 설정을 적용 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다. Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på markerade markörer? Detta kan inte ångras. 세부 정보

선택한 마커에 선택한 설정을 적용 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다.

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på markerade markörer? Detta kan inte ångras.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / l10n.php : 301
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한 아이콘을 삭제 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다! Är du säker på att du vill radera valda ikoner? Detta kan inte ångras! 세부 정보

선택한 아이콘을 삭제 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다!

Är du säker på att du vill radera valda ikoner? Detta kan inte ångras!

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / l10n.php : 296
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
아이콘 선택 Välj ikoner 세부 정보

아이콘 선택

Välj ikoner

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / l10n.php : 295
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
수정 됨 (파일에 할당 정보가 있더라도 모든 마커가 선택한 맵에 할당 됨) 빠름 (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har annan tilldelning i filen) 세부 정보

수정 됨 (파일에 할당 정보가 있더라도 모든 마커가 선택한 맵에 할당 됨)

빠름 (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har annan tilldelning i filen)

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3962
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
파일 (모든 마커는 파일의 할당 정보에 따라 할당됩니다) Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) 세부 정보

파일 (모든 마커는 파일의 할당 정보에 따라 할당됩니다)

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3960
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
1 2 3 ... 79
범례 :
흐름
기다리는
퍼지
낡은
경고와 함께

수출 as