Dokumentacja interfejsu API shortcode

Domyślny przepływ pracy podczas tworzenia map polega na dostosowywaniu mapy na zapleczu, przypisywaniu znaczników do tej mapy i dodawaniu odpowiedniego skrótu do treści, na przykład:

[mapsmarker map="1"].

Większość ustawień mapy można zastąpić parametrami krótkiego kodu w celu dalszego dostosowania, na przykład:

[mapsmarker map="1" width="100" widthunit="%" tooltip="false"]

Więcej informacji można znaleźć w powiązanych tablicach ustawień, które można znaleźć w /classes/settings.php

Należy pamiętać, że skróty mapy znaczników, takie jak [mapsmarker marker="1"] zostały zastąpione wersją 4.0, a poniższe parametry służą wyłącznie do zastępowania zwykłych skrótów map!

Ustawienia dla zakładki „Mapa”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
szerokość absynt * 4.0
widthUnit ciąg %, piks 4.0
wysokość absynt * 4.0
heightUnit ciąg px 4.0
lat unosić się * 4.0
LNG unosić się * 4.0
zoom absfloat 0 - 23 4.0
minZoom absfloat 0 - 23 4.0
maxZoom absfloat 0 - 23 4.0
zoomStep absfloat 0.1 - 1 4.0
maxBounds ciąg *, * (np. 14.23432,41.23423) 4.0
płyta bool prawda fałsz 4.0
panelColor ciąg na przykład. #ccc 4.0
panelFs bool prawda fałsz 4.0
panelGeoJson bool prawda fałsz 4.0
panelKml bool prawda fałsz 4.0
panelGeoRss bool prawda fałsz 4.0
z zakładkami bool prawda fałsz 4.0

Ustawienia dla zakładki „Warstwy”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
basemapDetectRetina bool prawda fałsz 4.0
basemapEdgeBufferTiles absynt * 4.0
basemapGoogleStyles ciąg * 4.0
basemapDefault ciąg Pamiętaj, że możesz tutaj używać tylko wartości map bazowych, które są zdefiniowane jako dostępne warstwy dla nowych map - w poniższym przykładzie dozwolone będą tylko wartości osm i stamenWatercolours:

Jeśli ustawiona wartość nie jest zdefiniowana jako domyślna dla nowych map, przyjmowana jest domyślna mapa bazowa, z powrotem do osm.

Lista wszystkich możliwych wartości:

OSM, osmBw, OsmDe, osmFrance, osmHot, stamenTerrain, stamenTerrainBackground, stamenTerrainLines, stamenToner, stamenTonerBackground, stamenTonerHybrid, stamenTonerLines, stamenTonerLite, stamenWatercolor, basemapAt, basemapAtSatellite, googleRoadmap, googleSatellite, googleHybrid, googleTerrain, bingRoad, bingAerial, bingAerialLabels, bingCanvasDark, bingCanvasLight, bingCanvasGray, hereNormalDay, hereNormalNight, hereTrain, hereSatellite, hereHybrid

Jeśli używasz niestandardowej mapy bazowej, musisz podać jej identyfikator jako wartość!

4.0

Ustawienia dla zakładki „Sterowanie”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
atrybutributionPosition ciąg topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
atrybucja Skondensowane bool prawda fałsz 4.0
zoomControlPosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
fullscreenPosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
resetPosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
resetOnDemand bool prawda fałsz 4.0
locatePosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
locateDrawCircle bool prawda fałsz 4.0
locateDrawMarker bool prawda fałsz 4.0
locateSetView ciąg false, raz, zawsze, doPan, doPanOrZoom 4.0
locateKeepCurrentZoomLevel bool prawda fałsz 4.0
locateClickBehaviorInView ciąg stop, setView 4.0
locateClickBehaviorOutOfView ciąg stop, setView 4.0
locateIcon ciąg ikona krzyżyka, ikona pinezki, ikona strzałki 4.0
locateMetric bool prawda fałsz 4.0
locateShowPopup bool prawda fałsz 4.0
locateAutostart bool prawda fałsz 4.0
scalePosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
scaleMaxWidth absynt * 4.0
scaleMetric bool prawda fałsz 4.0
scaleImperial bool prawda fałsz 4.0
layerPosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
layerCollapsed bool prawda fałsz 4.0
filterPosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
filterCollapsed bool prawda fałsz 4.0
Filtry Przyciski bool prawda fałsz 4.0
filterName bool prawda fałsz 4.0
filterIcon bool prawda fałsz 4.0
filterCount bool prawda fałsz 4.0
filterOrderBy ciąg identyfikator, nazwa, liczba, niestandardowe 4.0
filterSortOrder ciąg asc, desc 4.0
minimapPosition ciąg ukryty, topleft, topright, bottomleft, bottomright 4.0
minimapWidth absynt * 4.0
minimapHeight absynt * 4.0
minimapCollapsedWidth absynt * 4.0
minimapCollapsedHeight absynt * 4.0
minimapZoomLevelOffset floatval * 4.0
minimapZoomLevelFixed int 0 - 23 4.0
minimapMinimized bool prawda fałsz 4.0

Ustawienia dla zakładki „Markery”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
markerOpacity absfloat 0 - 1 4.0
klastrowanie bool prawda fałsz 4.0
showCoverageOnHover bool prawda fałsz 4.0
disableClusteringAtZoom absfloat 0 - 23 4.0
maxClusterRadius absynt * 4.0
singleMarkerMode bool prawda fałsz 4.0
spiderfyDistanceMultiplier absfloat * 4.0
tooltip bool prawda fałsz 4.0
tooltipDirection ciąg automatyczny, prawy, lewy, górny, dolny, środkowy 4.0
tooltipPermanent bool prawda fałsz 4.0
tooltipSticky bool prawda fałsz 4.0
tooltipOpacity absfloat 0.1 - 1 4.0
popupOpenOnHover bool prawda fałsz 4.0
popupCenterOnMap bool prawda fałsz 4.0
popupMarkername bool prawda fałsz 4.0
popupAddress bool prawda fałsz 4.0
popupCoordinates bool prawda fałsz 4.0
popupDirections bool prawda fałsz 4.0
popupMinWidth absynt * 4.0
popupMaxWidth absynt * 4.0
popupMaxHeight absynt * 4.0
popupCloseButton bool prawda fałsz 4.0
popupAutoClose bool prawda fałsz 4.0

Ustawienia dla zakładki „Filtry”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
filterAllMarkers bool prawda fałsz 4.0

Ustawienia dla zakładki „Lista”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
podstęp absynt 0 (= brak), 1 (= poniżej), 2 (= prawo), 3 (= lewo) 4.0
listWidth absynt * 4.0
listBreakpoint absynt * 4.0
listSearch bool prawda fałsz 4.0
listIcon bool prawda fałsz 4.0
Nazwa listy bool prawda fałsz 4.0
listPopup bool prawda fałsz 4.0
listAddress bool prawda fałsz 4.0
listDistance bool prawda fałsz 4.0
listDistanceUnit ciąg metryczny, imperialny, metryczno-imperialny, imperialno-metryczny 4.0
listDistancePrecision absynt 0 - 6 4.0
listOrderBy ciąg identyfikator, nazwa, adres, odległość, ikona, utworzone, zaktualizowane 4.0
listSortOrder ciąg asc, desc 4.0
listOrderById bool prawda fałsz 4.0
listOrderByName bool prawda fałsz 4.0
listOrderByAddress bool prawda fałsz 4.0
listOrderByDistance bool prawda fałsz 4.0
listOrderByIcon bool prawda fałsz 4.0
listOrderByCreated bool prawda fałsz 4.0
listOrderByUpdated bool prawda fałsz 4.0
listLimit absynt 1 - * 4.0
listDir bool prawda fałsz 4.0
listFs bool prawda fałsz 4.0
listAction ciąg brak, setview, popup 4.0

Ustawienia dla zakładki „Interakcja”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
gest Obsługiwanie bool prawda fałsz 4.0
czuły bool prawda fałsz 4.0
przeciąganie bool prawda fałsz 4.0
bezwładność bool prawda fałsz 4.0
bezwładność Zwalnianie absynt 1 - * 4.0
bezwładność Maksymalna prędkość absynt 1 - * 4.0
klawiatura bool prawda fałsz 4.0
keyboardPanDelta absynt 0 - * 4.0
scrollWheelZoom bool prawda fałsz 4.0
doubleClickZoom bool prawda fałsz 4.0
touchZoom bool prawda fałsz 4.0
boxZoom bool prawda fałsz 4.0
bounceAtZoomLimits bool prawda fałsz 4.0

Ustawienia dla zakładki „GPX”

Nazwa parametru shortcode Rodzaj Dozwolone wartości Od wersji
gpxUrl ciąg * 4.0
gpxMeta bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaUnits ciąg metryczny, imperialny, metryczno-imperialny, imperialno-metryczny 4.0
gpxMetaInterval absynt 0 - * 4.0
gpxMetaName bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaStart bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaEnd bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaTotal bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaMoving bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaDistance bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaPace bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaHeartRate bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaElevation bool prawda fałsz 4.0
gpxMetaDownload bool prawda fałsz 4.0
gpxIcons bool prawda fałsz 4.0
gpxTrackSmoothFactor absfloat 0 - * 4.0
gpxTrackColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxTrackWeight absfloat 0 - * 4.0
gpxTrackOpacity absfloat 0. * 4.0
gpxWaypoints bool prawda fałsz 4.0
gpxWaypointsRadius absynt 0 - * 4.0
gpxWaypointsStroke bool prawda fałsz 4.0
gpxWaypointsColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxWaypointsWeight absynt 0 - * 4.0
gpxWaypointsFillColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxWaypointsFillOpacity absfloat 0 - * 4.0
gpxChart bool prawda fałsz 4.0
gpxChartHeight absynt 0 - * 4.0
gpxChartBgColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxChartPolyline bool prawda fałsz 4.0
gpxChartPolylineColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxChartPolylineWeight absynt 0 - * 4.0
gpxChartPolygon bool prawda fałsz 4.0
gpxChartPolygonFillColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxChartIndicator bool prawda fałsz 4.0
gpxChartIndicatorColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxChartIndicatorWeight absynt 0 - * 4.0
gpxChartLocator bool prawda fałsz 4.0
gpxChartLocatorRadius absynt 0 - * 4.0
gpxChartLocatorStroke bool prawda fałsz 4.0
gpxChartLocatorColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxChartLocatorWeight absynt 0 - * 4.0
gpxChartLocatorFillColor ciąg np. #ccc 4.0
gpxChartLocatorFillOpacity absfloat 0 - * 4.0
1
0
9782
Oceń to odniesienie

Nie możesz oceniać tego posta.

en English
X